Учитавање

Унесите термин за претрагу

Зајечар Фудбал

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Подели

Извршни Одбор Фудбалског савеза града Зајечара усвојио је на седници одржаној 9. марта Нацрт Статута ФСГЗ и притом га ставио на јавну расправу .

Јавна расправа траје месец дана од објављивања. Све предлоге и допуне Статута потребно је доставити стручној служби Фудбалског савеза града Зајечара на мејл адресу: fsgzajecar@gmail.com.

Поред наведене одлуке, Извршни одбор ФСГЗ је такође донео одлуку о набавци спортске опреме за све клубове са територије града Зајечара који се такмиче у Окружној лиги.

У наставку доносимо комплетан текст Нацрта Статута:

На основу члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије”, број 10/2016) и члана 48. Статута Фудбалског савеза Града Зајечара, Скупштина Фудбалског савеза Града Зајечара, на седници одржаној дана ___________2022. године, усвојила је

С  Т  А  Т  У  Т

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

(н а ц р т)

IОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Назив, седиште и јавно обележје

Члан 1.

 1. Фудбалски савез Града Зајечара (у даљем тексту: ФСГ Зајечар) је независна, непрофитна јединствена фудбалска организација, грански савез као Удружење спортских организација и клубова у области фудбалског спорта на територији Града Зајечара. Основан је у јавном интересу у складу са спортским законодавством Републике Србије 22. јануара 1983. године у Зајечару. Подручје деловања ФСГ Зајечара је територија Града Зајечара.
 2. ФСГ Зајечар је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.
 3. Назив савеза је: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА.
 4. Његово седиште се налази у Зајечару, улица Хајдук Вељкова, бр. 5
 5. Скраћеница Фудбалског савеза Града Зајечара је: ФСГЗ.
 6. Знак (амблем) ФСГЗ је црвени штит из државног грба, а у центру белог крста налази се фудбалска лопта. На горњем делу штита по хоризонтали, поплавој позадини исписано ФС ГРАДА ЗАЈЕЧАРА:

Значка Савеза је иста као и знак односно амблем.

Застава ФСГЗ је беле боје. У средини је знак Савеза, а по ободу ресе плаве боје.

 • Печат ФСГЗ је округлог облика по чијем је ободу ћириличким писмом исписан текст: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА – Зајечар, а у средини печата знак ФСГЗ. Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и остављен простор за број и датум.

Правни статус

Члан 2.

 1. ФСГЗ је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.
 2. ФСГЗ је надлежан да организује и уређује фудбалски спорт на територији Града Зајечара.
 3. ФСГЗ је неполитична и непрофитна спортска организација заснована на принципима интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја.
 4. Његова права, дужности и обавезе дефинисани су аутономијом коју му пружа Закон о спорту и прописи ФСГ Зајечара, Фудбалског савеза Зајечарског округа, Фудбалског савеза Региона Источне Србије и Фудбалског савеза Србије.
 5. ФСГЗ је уписан у регистар спортских организација у складу са законодавством Републике Србије.
 6. Рад ФСГЗ је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.

Чланство у спортским организацијама

Члан 3.

 1. ФСГЗје члан ФСЗО, ФСРИС и ФСС и обавезао се да ће:

а) увек поштовати статуте, правилнике и одлуке ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

б) поштовати правила како је прописао ИФАБ, као и правила за футсал која је прописала ФИФА;

в) учествовати у раду ФСРИС и ФСС;

г) предлагати своје представнике за тела ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

д) признати надлежност ЦАС-а и поштовати његове одлуке, како је наведено у одговарајућим одредбама статута ФИФА и УЕФА;

ђ) пословати независно, старати се да пословне активности Савеза не буду под непримереним утицајем трећих лица и обезбедити процедуре које гарантују потпуну независност и за именовање чланова у органе ФСГЗ, а нарочито поступак који је независтан од непримереног политичког мешања или утицаја;

е) поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принцима фер плеја;

ж) поштовати фудбалски календар ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

з) представљати и штитити интересе својих клубова пред органима и телима  ФСРИС и ФСС;

и) испуњавати своје финансијске обавезе према ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

ј) водити рачуна о осталим правима и обавезама које проистичу из статута, правилника и одлука ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

к) обезбеђивати да чланови ФСГЗ као и његове лиге, клубови, играчи и службена лица поштују горе наведене обавезе кроз своје статуте, правилнике и друга акта;

л) играти међународне фудбалске утакмице уз сагласност и по правилима ФСС.

 1. ФСГЗ је члан Спортског савеза Града Зајечара и Спортског савеза Србије.

Људска права, неутралност и недискриминација

Члан 4.

 1. ФСГЗ је опредељен да поштује сва међународно призната људска права и настојаће да промовише заштуту ових права.
 2. ФСГЗ је неутралан у политичким и религијским питањима.
 3. Дискриминација било какве врсте против неке земље, приватних лица или групе људи по етничкој, расној, родној, језичкој, политичкој или било којој другој основи је строго забрањено и кажњава се одговарајућом дисциплинском казном.

Циљеви

Члан 5.

 1. Циљеви ФСГЗ су:

а) да стално унапређује фудбалску игру, афирмише је, уређује и контролише на територији ФСГЗ у духу фер плеја и његових јединствених, образовних, културних и хуманитарних вредности, нарочито кроз омладинске и развојне програме;

б) да организује фудбалска такмичења у свим категоријама (ветерана, сениорској, омладинској, кадетској, пионирској, петлића, футсал, женском и малом фудбалу) на нивоу Града дефинишући, према захтевима и надлежностима које се одређују за различите лиге од којих се састоји;

в) да утврђује и унапређује систем фудбалске организације и систем фудбалских такмичења у својој надлежности;

г) да поштује и штити статуте, правилнике, смернице и одлуке ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС, као и правила игре и да обезбеђује да их поштују и њихови чланови;

д) да координира активност својих чланова, да штити и поштује њихове интересе и да решава њихове неспоразуме;

ђ) да развија спортску сарадњу и одржава сталне контакте и сарадњу са осталим фудбалским савезима и својим члановима;

е) да буде домаћин такмичења на међународним и осталим нивоима које организује ФСС, ФСРИС и ФСЗО;

ж) да развија сарадњу са осталим спортским организацијама на територији Републике Србије;

з) да подстиче фудбалску игру у духу мира, фер плеја, без дискриминације на политичкој, родној, расној, верској или другој основи;

и) да поштује принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја;

ј) да спречава све методе или активности које би могле угрозити интегритет утакмице или такмичења или довести до злоупотребе фудбалске игре;

к) да контролише и надзире све пријатељске утакмице у свим категоријама које се играју на територији Града Зајечара;

л) омасовљење и подизање квалитета фудбалског спорта;

м) неговање традиције фудбалског спорта.

Задаци

Члан 6.

 1. На основу постављених циљева ФСГЗ ће имати следеће задатке:

а) да нормативно уређује, организује и администратира фудбал на територији Града;

б) да организује и надгледа фудбалска такмичења на својој територији;

в) да доноси дугорочне и годишње планове и програме рада;

г) окупљање деце, омладине и грађана са циљем активног и масовног бављења фудбалом;

д) старање о организацији и унапређењу здравствене заштите и контроле фудбалера;

ђ) обезбеђење услова за омасовљење фудбалске организације у остваривању резултата у фудбалском спорту;

е) усмеравање политике и оспособљавања фудбалских игралишта и утврђивање техничких услова за њихово коришћење за све степене такмичења;

ж) обављање стручних, административно-техничких послова за потребе ФСГЗ;

з) да нормативно уређује права и дужности сваког члана ФСГЗ, доноси одлуке о статусу чланова и доноси остала правна акта и да их обавештава о њиховим обавезама које произилазе из овога и статута ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

и) да подстиче рад и обуку фудбалског особља као што су: играчи, судије, тренери, делегати, медицинско особље, администратори и остали фудбалски стручњаци;

ј) да организује и унапређује стручно-педагошки рад у фудбалу;

к) утврђивање система фудбалских такмичења, манифестација и акција које доприносе популаризацији и омасовљењу фудбала;

л) да ствара услове за финансирање активности, обучавања и оспособљавања особља и радних тела ФСГЗ;

љ) усмеравање рада удружених организација у процесу развијања спортских односа;

м) обезбеђење материјалних средстава ради финансирања делатности ФСГЗ;

н) пружање организационе, стручне и саветодавне помоћи фудбалским клубовима, организацијама судија и тренера;

њ) старању о јединственој примени прописа и Правила фудбалске игре;

о) утврђивање основа и облика давања јавних фудбалских признања;

п) да обавља остале дужности у најбољем интересу ФСГЗ и његових чланова у складу са законодавством Републике Србије и овим Статутом.

Промовисање пријатељских односа

Члан 7.

 1. ФСГЗ ће промовисати пријатељске односе између својих чланова, клубова, службених лица и играча, као и у друштву са хуманитарним циљевима.
 2. ФСГЗ ће обезбедити потребна институционална средства за решавање интерних спорова који се могу појавити између његових чланова, клубова, службених лица и играча.

Правила игре

Члан 8.

 1. ФСГЗ и сви његови чланови играће фудбал у складу с Правилима игре која доноси ИФАБ. Искључиво ИФАБ има право да прописује и мења Правила игре.
 2. ФСГЗ и сви његови чланови играће футсал у складу с Правилима игре за футсал која доноси ФИФА. Искључиво ФИФА има право да прописује и мења Правила игре за футсал.
 3. ФС Зајечарског округа и сви његови чланови играће фудбал на песку у складу с Правилима игре за фудбал на песку која доноси ФИФА. Искључиво ФИФА има право да прописује и мења Правила игре за фудбал на песку.

Понашање чланова органа, службених лица и осталих

Члан 9.

 1. Сви чланови органа и службена лица дужни су да се у свом раду придражавају Статута, правилника, смерница, одлука и Етичког кодекса ФИФА и етичких одредаба које прописују УЕФА и ФСС.
 2. Свако лице и организација која се баве фудбалским спортом, футсалом и фудбалом на песку на територији ФСГЗ дужна је да поштује Статут и правилнике ФСС, ФСРИС, ФСЗО и све остале релевантне статуте, као и принципе фер плеја, лојалности, интегритета и спортског понашања.

Службени језик

Члан 10.

 1. Службени језик ФСГЗ је српски језик. Сва званична документа и дописи биће сачињени на српском језику.
 2. У раду Скупштине ФСГЗ у службеној употреби је српски језик.

II ЧЛАНСТВО

Пријем у чланство, суспензија и искључивање из чланства

Члан 11.

 1. Скупштина ФСГЗ одлучује да ли ће неки клуб да прими у чланство, као и о његовој суспензији или искључивању из чланства.
 2. Пријем у чланство врши се на основу испуњености услова из овог статута. Извршни одбор може само привремено да прими у чланство подносиоца захтева.
 3. Статус члана престаје његовим распуштањем, иступањем, или искључивањем из чланства.
 4. Губитак статуса члана не ослобађа члана његових финансијских обавеза према ФСГЗ, или према другим члановима ФСГЗ, већ значи губитак свих права у односу на ФСГЗ. Извршни одбор може предузети било које мере ради подршке члану или може обавезати евентуалног правног следбеника члана да испуни све финансијске обавезе члана који је изгубио статус пре пријема у чланство.

Чланови

Члан 12.

 1. Чланство у ФСГЗдоступно је искључиво правним лицима која су основана у складу са важећим законима Републике Србије и која послују и имају седиште на територији ФСГЗ. Чланство у ФСГЗ може бити директно или индиректно.
 2. Чланови ФСГ Зајечара су:

а) Фудбалски клубови регистровани у ФСГЗ у складу са законом и учесници су:

– Супер лиге,

– Прве лиге „Србија“,

– Српске лиге „Исток“,

– Зонске фудбалске лиге,

– Окружне фудбалске лиге,

– Међуопштинске фудбалске лиге,

– Општинске лиге

– Градске фудбалске лиге,

– Лиге млађих категорија (пионирске, кадетске и омладинске),

– Футсал лиге (које се играју по правилима за футсал, која издаје извршни комитет ФИФА),

– Женске фудбалске лиге.

б) Стручно-струковне организације:

– Стручно-струковна организација судија,

– Стручно-струковна организација тренера.

 1. Остале спортске организације из области фудбала могу затражити пријем у чланство у складу са овим Статутом.
 2. На захтев, ФСГЗ ће потврдити у писаној форми статус члана.

Фудбалски савез Града Зајечара

Члан 13.

 1. ФСГЗ покрива територију Града Зајечараа коју је одредио Закон о територијалном уређењу локалне самоуправе и Извршни одбори ФСЗО, ФСРИС и ФСС и у потпуности је одговоран за организовање, администрацију и руковођење фудбалским такмичењем на својој територији сходно овом Статуту.
 2. ФСГЗ састоји се од фудбалских клубова и стручних-струковних организација.
 3. Статус ФСГЗ је уређен овим статутом који мора бити у сагласности са статутом ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 4. Све чланице ФСГЗ морају се придржавати одредби Статута ФСГЗ и ускладити своје статуте и акте са овим Статутом.
 5. Поред статута, ФСГЗ се уређује и ради на основу донетих прописа, правилника, одлука и слично, надлежних органа и одговорних лица у ФСГЗ, а у складу са Статутом.

Члан 14.

 1. ФСГЗсамостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и остварује програме развоја фудбалског спорта на својој територији, организује и води такмичење градских лига, остварује задатке ФСГЗ на својој територији и даје мишљење и предлоге о питањима рада виших фудбалских савеза. Учествује у избору представника за органе виших савеза, врши избор органа ФСГЗ и остварује друга права, обавезе и одговорности на својој територији.
 2. Организација и рад ФСГЗ одређује се овим Статутом који мора бити у складу са Статутом ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

Члан 15.

 1. Фудбалски општински или градски савез је основни територијални савез на територији једне или више општина, а чине га клубови и стручно-струковне организације судија, тренера, здравствених радника и других стручњака на одређеној територији.
 2. Општински или градски фудбалски савез се оснива ако испуњава следеће услове:

– има најмање 8 клубова који се редовно такмиче у сталном фудбалском такмичењу,

– има организовану стручно-струковну организацију судија,

– има организовану стручно-струковну организацију тренера,

– има организовано такмичење у општинској, тј. градској фудбалској лиги која може бити за територију више општина,

– ако испуњава све просторне, техничке и кадровске услове утврђене прописима ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

 1. Уколико општински или градски савез не испуњава горе наведене услове, ФС Региона Источне Србије доноси одлуку о пријему у чланство другог територијалног савеза у оквиру округа, односно подручја.

Фудбалски клубови

Члан 16.

 1. Фудбалски клуб је правно лице које учествује у фудбалском такмичењу у оквиру ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 2. Сваки фудбалски клуб мора бити регистрован члан ФСС и ФСГЗ.
 3. Фудбалски клубови доприносе развоју фудбала у Србији кроз испуњење својих појединачних и заједничких циљева, кроз одговарајуће извршење својих права и обавеза, као и кроз учешће у активностима ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС, ФСС.
 4. Организација и функционисање фудбалског клуба регулише се његовим статутом, правилницима и одлукама које морају бити у складу са законодавством Србије и статутима, правилницима, одредбама и одлукама које доносе ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 5. Сваки играч или службено лице фудбалског клуба морају бити ваљано регистровани као појединци код градског фудбалског савеза у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији и исти морају писменом изјавом прихватити правила ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

Члан 17.

Фудбалски клуб је основна фудбалска организација (аматерски и професионални) који се бави фудбалским спортом ради остваривања такмичарских и других спортских интереса.

Фудбалским клубом у смислу одредаба овог Статута сматра се клуб чија се сениорска селекција, или најмање две селекције млађих категорија, од којих једна мора бити омладинска, такмичи у редовном такмичењу.

Селекцијама млађих категорија у смислу става 2. овог члана сматрају се појединачно омладинци, кадети и пионири.

Уколико клуб не испуњава услове из овог члана или се не налази у редовном такмичењу са бројем селекција предвиђених у тачки 2. овог члана у време одржавања Скупштине, привремено губи статутарна права, до поновног испуњења тражених услова.

Члан 18.

 1. Фудбалски клуб као спортска организација оснива се у одговарајућем облику организовања у складу са законом.
 2. Средства фудбалског клуба могу бити у свим облицима својине у складу са законом.
 3. Фудбалски клуб могу основати физичка и правна лица.
 4. Фудбалски клуб оснива се актом о оснивању у складу са законом, уз упис у регистар који води надлежни државни орган у смислу одредаба Закона о спорту, а постаје члан ФСГЗ регистрацијом у ФСГЗ и верификацијом у Комет систему.

Члан 19.

Прописима ФСС уређује се регистрација и статус клуба, фудбалера, тренера, судија и других стручњака у фудбалским организацијама.

Клубови и друге организације уписују се у надлежни регистар у складу са одредбама Закона о спорту.

Члан 20.

Фудбалски клуб може да постане члан ФСГЗ ако:

 1. у свом чланству има спортисте у најмање једној узрасној категорији,
 2. има најмање 25 (двадесетпет) регистрованих играча,
 3. има најмање једног тренера који испуњава прописане услове за бављање стручним радом и има лиценцу издату од надлежног органа, односно организације,
 4. уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Извршног ода ФСГЗ,
 5. поступи по одредбама чл. 26 овог Статута.

Члан 21.

Правилником о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије утврђују се услови регистрације клубова и играча, као и преласка фудбалера из једног у други клуб.

Остале организације у фудбалу

Члан 22.

 1. Стручно-струковне фудбалске организације посебно се баве питањима судија, тренера, медицинских стручњака, представника за медије и других лица која се баве фудбалом.
 2. Стручна удружења су чланови ФСГЗ у оквиру којег остварују своје функције.
 3. Стручна удружења немају својство правног лица.
 4. Стручно удружење стара се о селекцији и обуци стручњака из своје области у складу са циљевима ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 5. Обука тих стручњака, везано за учешће у активностима на територији Србије је једино у компетенцији и уређује је ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 6. Свако стручно удружење доприноси развоју фудбала у ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС испуњавањем својих индивидуалних и заједничких циљева и одговарајуће спровођење својих права и дужности преко учешћа у активностима одговарајућег фудбалских савеза.
 7. Организација и функционисање стручно-струковних организација (судија, тренера, медицинских стручњака, представника за медије и друга удружења) регулишу се сопственим актима, која морају бити у складу са законодавством Србије, статутима, правилницима, директивама и одлукама које доносе њихови савези ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 8. Сваки стручњак мора бити ваљано регистрован као појединац код такве стручно-струковне организације у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији ФСС.

Базични фудбал

Члан 23.

 1. Базични фудбал на територији ФСГЗ дефинисан је својим програмом, планом и календаром, који предлаже Комисија за омладински и базични фудбал ФСС, а усваја га Извршни одбор ФСС.
 2. Програм базичног фудбала ФСС реализује самостално, као и у сарадњи са партнерима из земље и иностранства, што је дефинисано уговорима и протоколима о сарадњи.

Статус Фудбалског савеза Града Зајечара,

стручних организација, клубова и осталих група клубова

Члан 24.

 1. ФСГЗ, стручно-струковне организације, клубови или било која група клубова која је удружена са Фудбалским савезом Града Зајечара биће подређена и призната од стране ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 2. Њихов статут и правилници морају бити у складу са националним законодавством, статутима, правилницима и одлукама ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

Услови за чланство

Члан 25.

 1. Свако правно лице које жели да постане члан ФСС поднеће молбу у писменој форми ФСГЗ.
 2. Уз молбу подносилац мора приложити:

а) Изјаву у којој се потврђује следеће:

– извршни орган подносиоца потврђује жељу да постане члан и да ће се увек придржавати статута, правилника, директива и одлука ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС;

– да ће се придржавати Правила игре које је ФСС прихватио према ИФАБ (од међународног фудбалског савеза) и важећих Правила игре за Футсал;

– да ће, како је то ФСС прихватио, признати арбитражни спортски суд ЦАС у Лозани;

– да је регистрован и да се налази на територији ФСС;

– да ће играти све званичне утакмице као домаћин на територији ФСС;

– да правна структура подносиоца гарантује да он може доносити одлуке независно од било каквих утицаја трећих лица;

– да ће предузимати организовање или учествовати у међународним пријатељским утакмицама само уз претходну сагласност ФСС.

б) Копију свог важећег статута.

в) Копију решења о регистрацији које издаје надлежни државни орган у складу са одредбама Закона о спорту.

г) Документа која садрже следеће информације о подносиоцу:

– његовој организацији (тела, адреса седишта) и циљевима,

– списак чланова (попуњен упитник за књигу чланова),

– списак овлашћених лица (укључујући функцију и адресе) уз навођење оних који имају овлашћења за потписивање докумената, са правом закључења правно обавезујућих уговора са трећим лицима,

– копију записника са последње скупштине или конститутивног састанка и да испуњава друге услове утврђене прописима ФСС.

Захтев и процедура за пријем у чланство

Члан 26.

 1. Технички секретар верификује комплетност и садржај документације подносиоца и подноси је уз извештај Извршном одбору.
 2. Извршни одбор разматра писани извештај и доноси одлуку о томе да ли подносилац захтева испуњава или не испуњава одређене услове, након консултација с надлежним фудбалским савезом; ако су испуњени одговарајући услови, Извршни одбор може да прими подносиоца у привремено чланство и тражиће од Скупштине да потврди или одбије пријем у чланство. Исто важи и за извршне одборе територијалних фудбалских савеза када се у чланство примају клубови и окружни/подручни, градски и општински савези.
 3. Подносилац може навести разлоге подношења молбе Скупштини ФСГЗ.
 4. Ако Скупштина не прими подносиоца захтева у чланство, подносилац аутоматски губи статус привременог члана.
 5. Сваки нови члан стећи ће права и дужности које доноси чланство чим буде примљен. Његови делегати одмах добијају право гласа и право да буду бирани.
 6. Одлука о пријему коју доноси Скупштина и одлука о привременом пријему у чланство коју доноси Извршни одбор објављује се на званичној интернет презентацији ФСГЗ.

Члан 27.

 1. Чланови ФСГЗ преко својих представника имају права:

– да учествују у Скупштини ФСГЗ, да буду позивани на Скупштину у одређеном времену и да остварују своје право гласа,

– да дају предлоге за измену и допуну дневног реда Скупштине,

– да предлажу кандидате за све органе и тела ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС који се бирају,

– да затраже ванредну Скупштину уз подршку осталих представника,

– да буду информисани о активностима ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС, ФСС преко званичних тела,

– да учествују у такмичењима и другим активностима које организује ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС,

– да остварује остала права која проистичу из овог Статута, правилника и одлука ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

 1. Извршење ових права је предмет осталих одредби овог Статута и правилника.

Обавезе чланова

Члан 28.

 1. Чланови ФСГЗ имају следеће обавезе:

– да се у потпуности придржавају Статута, правилника и одлука ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС, ФСС и да обезбеде да ову одредбу поштују његови чланови кроз статутарне одредбе,

– да поштују Правила игре како их је прописао ИФАБ, Правила игре за футсал као и етички кодекс ФИФА и ФСС, кроз статутарне одредбе,

– да обзебеде да се избори за тела која доносе одлуке одржавају барем на сваке четири године,

– да сазивају седнице свог врховног и законодавног органа у редовним интервалима, по правилу једном годишње,

– да усвајају статутарне одредбе по основу којих се сви неспоразуми на националном нивоу који произлазе или се односе на примену Статута, правилника, директива и одлука ФСГЗ искључиво упућују на последњу инстанцу (тј. када буду исцрпљена сва остала интерна правна средства у оквиру ФСГЗ, ФС Зајечарског округа, ФС Региона Источне Србије и ФС Србије, нпр. Веће за решавање спорова ФСС), Арбитражном суду за спорт (ЦАС) који ће решавати спор у коначном поступку, уз изузеће сваког редовног суда, уколико то није изричито забрањено важећим законодавством Републике Србије,

– да усвајају статутарне одредбе по којима се сваки међународни спор који произлази из или се односи на примену Статута, правилника, директива и одлука ФИФА, УЕФА или ФСС искључиво подносе на решавање ЦАС-у као последњој инстанци, како је одређено одговарајућим одредбама статута ФИФА и УЕФА,

– да усвајају статутарне одредбе којима се признаје надлежност Већа за решавање спорова ФСС и да поштују његове одлуке за сваки спор из његове надлежности,

– да независно воде своје пословање и обезбеде да на њихове активности трећа лица не врше непримерен утицај у складу са чланом 29. овог статута,

– да се постарају да њихова тела буду изабрана или именована у складу с процедуром која гарантује потпуну независност избора односно именовања,

– да учествују у раду Скупштине ФСГЗ и да бирају или именују своје делегате за Скупштину,

– да учествују у процесу доношења одлука на Скупштини и осталим органима или телима ФСГЗ,

– да учествује у домаћим такмичењима и осталим активностима које организује ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС или ФСС у складу са календарима ФСЗО, ФСРИС и ФСС,

– да су одговорни ФСГЗ и да могу бити дисциплински одговорни у случају неиспуњавања ових обавеза или кршења Статута, правилника ФСГЗ и одлука његових органа и тела,

– да плаћају чланарину и редовно испуњавају своје финансијске обавезе како је предвиђено овим статутом и правилницима,

– да предлажу надлежним органима ФСГЗ измене и допуне његовог Статута и правилника,

– да воде евиденцију о регистру свих чланова, која ће се редовно обнављати,

– да одржавају пуну сарадњу са ФСГЗ, његовим органима и телима у циљу даљег развоја фудбалске игре у Србији,

– да поштују јединство и интегритет ФСГЗ,

– да поштују принципе лојалности, интегритета, спортског понашања у духу фер-плеја, и то кроз статутарне одредбе и да обезбеде да то исто поштују и њихови чланови,

– да не одржавају било какве везе спортске природе са организацијама које нису признате или са члановима који су супендовани или искључени,

– да не дозвољавају дискриминацију било које врсте, укључујући говор мржње против било које земље, приватних лица или групе лица по основу етничкoг порекла, расе, боје коже, националне припадности или друштвеног порекла, рода, инвалидитета, језика, религије, политичког или било ког другог убеђења, имовног стања, рођења или другог статуса, сексуалне оријентације, или из неког другог разлога,

– да не одржавају контакте и не сарађују са УЕФА и ФИФА без претходне сагласности ФСС,

– да у своје статуте и друга акта унесу одредбе на основу којих признају овлашћење извршном одбору надлежног савеза да може да примењуje мере из чл. 85. и чл. 86. Статута ФСГЗ,

– да поштују све друге обавезе које произилазе из статута, правилника или одлука ФСГЗ, ФС Зајечарског округа, ФС Региона Источне Србије и ФС Србије.

 1. Извршење ових обавеза подлеже осталим одредбама у овом Статуту и применљивим правилницима. Чланови ФСГЗ дужни су да у своје статуте унесу обавезе из горњег текста које ће важити и за њихове чланове.
 2. Повреде горе наведених обавеза од стране било којег члана могу довести до санкција које се прописују овим статутом, Одлуком о етичком кодексу и стандардима понашања чланова ФСС и Дисциплинским правилником ФСС.
 3. Повреде горе наведених обавеза од стране било којег члана може довести до санкција које се прописују овим Статутом. Сваки члан ФСГЗ сноси одговорност у том смислу за све поступке чланова његових органа проузроковане грубом непажњом или намерним непрофесионалним понашањем таквих чланова.

Независност чланова и њихових органа

Члан 29.

 1. Сваки члан ће пословати самостално и без непримереног утицаја трећих лица.
 2. Органи чланова се бирају или именују. Статути чланова треба да предвиде демократску процедуру која гарантује потпуну независност избора или именовања.
 3. ФСГЗ неће признати ниједно тело свог члана уколико није изабрано или именовано у складу са одредбама тачке 2. овог члана, чак и ако је то привремено.
 4. ФСГЗ неће признати ни одлуке које донесу тела која нису изабрана или именована у складу са тачком 2. овог члана.

Иступање

Члан 30.

 1. Члан може иступити из чланства у ФСС, које ће ступити на снагу на крају такмичарске године.
 2. Писмени захтев мора бити достављен Извршном одбору ФСГЗ, најкасније 6 (шест) месеци пре краја такмичарске године.
 3. Иступање неће бити валидно док члан који жели да иступи не испуни своје финансијске обавезе према ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

Распуштање члана

Члан 31.

 1. У случају распуштања члана, било добровољно, било из законских разлога, његово чланство у ФСГЗ престаје с моменталним дејством у тренутку када члан престане да постоји као правно лице.
 2. Извршни орган тог члана дужан је да без одлагања обавести Извршни одбор ФСГЗ чим почне поступак за распуштање члана.

Губљење статуса члана

Члан 32.

 1. Статус члана се окончава иступањем члана, његовим искључењем или његовим распуштањем.
 2. Губљење статуса члана не ослобађа члана од његових финансијских обавеза према ФСГЗ, ФС Зајечарског округа, ФСР Источне Србије и ФСС.
 3. Губљењем статуса члана укидају се права везана за ФСГЗ, ФС Зајечарског округа, ФСР Источне Србије и ФСС.
 4. Одлука о губљењу статуса објављује се путем Комет система.

Члан 33.

 1. ФСГЗ и његови чланови воде евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу са одредбама Закона о спорту.

Књига чланова садржи следеће податке о сваком члану:

а) јединствени идентификациони (матични) број,

б) назив правног лица,

в) правну форму,

г) имена овлашћених потписника,

д) остале податке, нарочито податке који се односе на лиценирање клубова (нпр. структуру клуба, идентитет, резултате) у складу са одлуком Извршног одбора или условима прописаним Законом о спорту.

 1. ФСГЗ је у обавези да оформи Kњигу одлука у коју ће уписивати све одлуке донете од стране релевантних органа.

Признања и награде

Члан 34.

 1. ФСГЗ додељује појединцима и спортским организацијама признања и награде за њихова спортска остварења и посебне доприносе и наступе у корист развоја фудбала у Србији.
 2. Извршни одбор усваја Правилник о признањима и наградама укључујући процедуру као и услове и рокове за бирање кандидата.

Почасни председник и чланови

Члан 35.

 1. На предлог Извршног одбора Скупштина може доделити звање почасног председника или почасног члана појединцима за заслуге за развој фудбала на територији ФСГЗ.
 2. Почасни председник или почасни члан могу учествовати у раду Скупштине, али не могу гласати.

III ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА

Такмичења

Члан 36.

 1. ФСГЗ непосредно организује и координира следећа званична такмичења на територији ФСГЗ:

– куп такмичења,

– такмичење клубова у Футсалу,

– такмичење клубова у женском фудбалу,

– омладинску, кадетску, пионирску и лигу петлића ФСГЗ,

– градску сениорску лигу,

– лиге које припадну савезу по одлуци виших органа.

 1. Извршни одбор може даље делегирати орган за организовање сталних такмичења на градском нивоу.
 2. Делегирана такмичења не могу реметити остала такмичења које организује ФСГЗ и мора се ускладити са националним календаром који усваја Извршни одбор ФСЗО, ФСРИС и ФСС.
 3. Стручна служба испуњава своје административне задатке за вођење такмичења ФСГЗ уз помоћ комисија и комесара које поставља Извршни одбор ФСГЗ.

Члан 37.

Фудбалска такмичења су најорганизованији облик фудбалске делатности клубова.

Градске лиге су степен фудбалског такмичења за ФСГЗ и део јединственог система фудбалског такмичења на подручју ФСЗО, ФСРИС и ФСС.

Члан 38.

ФСГЗ је организатор фудбалских такмичења на територији ФСГЗ за сениоре, све узрасте млађих категорија, мали фудбал, женски фудбал, лига ветерана и друго.

Члан 39.

Клубови који нису чланови ФСГЗне могу учествовати на фудбалским такмичењима у организацији ФСГЗ.

Члан 40.

ФСГЗ утврђује правила и услове за организовање фудбалског такмичења на територији ФСГЗ и учешће у њима.

Члан 41.

Организатор такмичења је дужан да осигура несметано и безбедно одржавање, и услове прописане законом и правилима ФСС.

Фудбалско такмичење може да се организује уколико организатор има обезбеђене услове предвиђене правилима ФСГЗ у погледу објеката, односно простора, опреме, стручних и других радника.

Клубови и спортисти могу учествовати на такмичењима у организацији ФСГЗ или под његовим покровитељством ако испуњава услове утврђене Законом о спорту и правилима ФСС.

 

Члан 42.

ФСГЗ активно учествује у организовању школског такмичења у Зајечару.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА

Органи и консултативна тела

Члан 43.

 1. ФСГЗ има следеће органе:

– Скупштину,

– Извршни одбор,

– Орган за хитна питања,

– Председника,

– Надзорни одбор,

– Правна тела,

– Техничког секретара.

 1. ФСГЗ има следећа консултативна тела:

– сталне комисије,

– ад хок комисије.

 1. Извршни одбор ФСГЗ може дати сталној комисији овлашћења за доношење одлука, како је дефинисано њеним пословником.
 2. Сви чланови ових органа и тела ће се придржавати етичког кодекса ФСС у вршењу њихових функција како је дефинисано овим Статутом и одговарајућим правилницима.
 3. Члан статутарног органа или тела ФСГЗнеће учествовати у доношењу одлука по било ком питању или ставки у којој постоји или се може појавити конфликт интереса.
 4. Сваки члан органа или тела има један глас.
 5. Сви органи и тела ФСГЗ бирају се на период од 4 (четири) године.
 6. Избори за све органе и тела ФС Зајечарског округа морају бити потпуно независни, без непримереног спољашњег утицаја и демократски, а одлуке тела који су изабрани супротно овим принципима неће се признати.
 7. Гласање преко опуномоћника у статутарном органу или телу ФСГЗ није дозвољено.

 

Услови за чланство у органима телима ФСГ Зајечара

Члан 44.

 1. Да би неко лице постало кандидат за статутарни орган или тело ФСГЗ, мора испуњавати следеће кумулативне услове:

– да је члан ФСГЗ,

– да је држављанин Републике Србије,

– да је напунио 18 година и да је пословно способан,

– да је активан у фудбалској организацији (у органима фудбалског клуба, фудбалског савеза и/или огранка фудбалског савеза) у континуитету у последње три године и да је њен члан,

– да није тренутно суспендован, санкционисан или искључен из ФС Србије, ФС Региона Источне Србије, ФС Зајечарског округа, или једног од његових чланова, или дисциплински кажњаван због повреда интегритета фудбалског такмичења у последњих 5 (пет) година,

– да није осуђиван за кривична дела предвиђена одговарајућим чланом Закона о спорту,

– да није активни фудбалски судија и фудбалски тренер, нити особа која је то била у последњих годину дана који претходи року за подношење кандидатуре за чланство у статутарном органу/телу ФСГЗ,

– да не врши функцију у органу политичке странке и то: члан главног одбора, председништва, извршног органа,

– да није лице које врши јавну функцију у складу са прописима Републике Србије,

– да није власник или члан органа спортске кладионице, као и запослени у спортској кладионици,

– да није лице које се бави услугама посредовања за играче и клубове,

– да приликом кандидовања за функцију у статутарном органу или телу, а најмање 15 (петнаест) дана пре одржавања избора, достави доказ о испуњењу услова из претходних тачака, oсим доказе из тачака е) и ж) које ће доставити по ступању на функцију на коју је изабран.

 1. Извршни одбор ФСГЗ може одредити додатне критеријуме за чланство у статутарном органу или телу, осим критеријума за чланство у Извршном одбору или независним телима (тј. правним телима и Надзорном одбору) које Извршни одбор не може мењати нити допуњавати.
 2. 3. Технички секретар ФСГЗ ће утврдити да ли сваки кандидат испуњава наведене услове, као и додатне критеријуме које је прописао Извршни одбор, у оквиру овлашћења из тачке 2 oвог члана.
 3. 4. Пре започињања функције члан статутарног органа или тела мора доставити Техничком секретару писану изјаву о следећем:

а) да ће се придржавати и поштовати статуте, правилнике, директиве и одлуке ФСГЗ, ФС Зајечарског округа, ФС Региона Источне Србије, ФСС;

б) да ће поштовати Правила игре које издаје ИФАБ и Правила игре футсала која прописује ФИФА, као и Етички кодекс ФИФА и ФСС;

в) да ће радити у најбољем интересу ФС Зајечарског округа и да ће се уздржати од доношења било које одлуке у случају где се појави конфликт интереса или где се може појавити;

г) да ће поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског понашања у духу фер плеја;

д) да ће избегавати сваку дискриминацију укључујући и говор мржње против неке земље, приватног лица или групе људи по основу етничког порекла, расе, боје коже, националне припадности или друштвеног порекла, рода, инвалидитета, језика, религије, политичког или било ког другог убеђења, имовног стања, рођења или другог статуса, сексуалне оријентације или по било ком другум основу;

ђ) да ће у потпуности поштовати услове за обављање функција органа или тела којем припада;

е) да ће признати искључиву надлежност Спортског арбитражног суда (ЦАС) у Лозани (Швајцарска) за спорове на националном нивоу између клубова, играча и тренера и за међународне спорове без обраћања грађанским судовима;

ж) да ће признати надлежност Већа за решавање спорова ФСС за спорове на националном нивоу, зависно од надлежности ЦАС-а.

 1. 5. Даном ступања на дужност, члану Извршног одбора аутоматски престаје чланство у Скупштини.
 2. 6. Члан органа или тела ФСГЗ нема право гласа на седници органа ФСГЗ када се одлучује о покретању спора или одустајању од спора против њега, одобравању послова између њега и ФСГЗ (сукоб интереса), односно постојања личног интереса при одлучивању о његовој одговорности или разрешењу.

А) СКУПШТИНА

Врховни орган ФСГ Зајечара

Члан 45.

 1. Скупштина је највиши и законодавни орган ФСГЗ.

Скупштина представља скуп на којем се редовно састају чланови ФСГЗ по основу директног чланства, а које заступају делегати. Само исправно сазвана Скупштина има овлашћења да доноси одлуке.

 1. Скупштина се конституише у складу с принципима репрезентативне демократије уважавајући значај равноправности полова, интересе женског фудбала и заступања осталих организација у фудбалу.
 2. Скупштина се може сазвати као Редовна или Ванредна Скупштина.

Скупштина се може одржавати личним присуством или путем видео-конференцијске везе уколико околности не дозвољавају да се Скупштина одржи личним присуством (нпр. у условима пандемије).

 1. Рад обе Скупштине се даље дефинише Пословником о раду Скупштине који усваја Скупштина.
 2. Редовна Скупштина сазива се најмање једанпут годишње.
 3. Седницама обе Скупштине председава председник. У случају да је он одсутан, Скупштином председава подпредседник или технички секретар.

Члан 46.

 1. Скупштину чине представници (делегати) чланова ФСГЗ.
 2. Поред услова наведених у члану 44. тачка 1. овог Статута, делегат у Скупштини који заступа градски фудбалски савез мора да испуњава услов да има пребивалиште на територији тог савеза најмање 1 (једну) годину, као и да није члан правног тела ФСГЗ нити Надзорног одбора.
 3. Скупштину чине представници (делегати) чланова ФСГЗ и то:

– сви фудбалски клубови градске, међуопштинске лиге, клубови футсал лига, клубови женског фудбала и клубови који у такмичењу имају само млађе селекције (пионирска,кадетска и омладинске) дају по једног представника,

– сви фудбалски клубови окружног такмичења дају по два представника,

– сви клубови зонског и републичког степена такмичења дају по три представника,

– сви фудбалски клубови прве и супер лиге дају по четири представника,

– стручно-струковна организација судија даје једног представника,

– стручно-струковна организација тренера даје једног представника,

– остале организације дају по једног представника

 1. Одлука о расписивању иза за представнике чланова Скупштине доноси Извршни одбор ФСГЗ најкасније 30 дана пре истека мандата претходним представницима чланова Скупштине ФСГЗ.
 2. Делегате стручно-струковних организација одређују Извршни одбори тих организација.
 3. Сваки делегат има право на 1 (један) глас у Скупштини. Само присутни делегати имају право да гласају. Присуство седници Скупштине путем видео конференцијске везе сматра се личним присуством. Гласање преко пуномоћника или дописним путем није дозвољено на седницама Скупштине које се одржавају уживо. Када се седнице Скупштине одржавају путем видео конференцијске везе, дозвољено је гласање дописним путем и/или путем интернета.
 4. Статус клуба одређује се према лиги у којој се клуб такмичи у време одржавања Скупштине.

Састав

Члан 47.

 1. На Скупштину се позивају следећа лица:

– чланови Скупштине,

– чланови Извршног одбора ФСГЗ,

– председавајући статутарних органа и тела,

– технички секретар,

– почасни председник и почасни чланови ФСГЗ,

– остали гости које позове Извршни одбор ФСГЗ.

 1. Чланови Извршног одбора и Технички секретар учествују у раду Скупштине али без права гласа. Док им траје мандат, чланови Извршног одбора и Технички секретар не могу бити делегати у Скупштини ФСГЗ.
 2. Делегатима који су изабрани у складу са одредбама овог Статута мандат траје 4 године, и покрива исти мандатни период као и онај за органе-тела ФСГЗ.
 3. Сваку замену делегата треба да изврши исти орган који је делегата и изабрао и то за преостали део мандата, што верификује верификациона комисија.
 4. Чланови морају да обавесте Стручну службу и дају најновије информације о својим делегатима (укључујући њихове адресе и бројеве телефона).
 5. Делегати морају доставити уредно потписано овлашћење одговарајућег члана да би били примљени у Скупштину.

Надлежности Скупштине

Члан 48.

Скупштина има следећа овлашћења:

а) усваја или врши измене и допуне овог статута и Пословника о раду Скупштине;

б) одређује верификациону комисију, бројаче гласова који помажу и техничком секретару приликом поделе гласачких листића за изборе и делегате који ће верификовати записник са Скупштине;

в) усваја или мења дневни ред;

г) усваја записник са претходне Скупштине;

д) усваја извештај о раду у периоду након последње седнице Скупштине;

ђ) утврђује програм развоја и унапређења фудбалског спорта у Србији;

е) утврђује и мења систем фудбалске организације на територији ФСГЗ;

ж) бира председника и чланове Извршног одбора ФСГЗ;

з) бира чланове независних тела (тј. правних тела ФСГЗ и Надзорног одбора), на предлог Извршног одбора;

и) усваја ревидиране годишње финансијске извештаје, укључујући консолидоване финансијске извештаје и годишњи извештај;

ј) верификује финансијски план који је претходно усвојио Извршни одбор ФСГЗ;

к) додељује звање почасног председника и почасних чланова;

л) прима у чланство, суспендује или искључује члана;

љ) разрешава члана органа ФСГЗ;

м) разматра и усваја предлоге које подносе чланови ФСГЗ, по основу директног чланства;

н) распушта ФСГЗ и одлучује о располагању финансијским средствима Савеза;

њ) одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом.

Све неопходне материјале који се односе на питања која спадају у надлежност Скупштине припрема Извршни одбор, уз помоћ надлежних органа и тела ФСГЗ као и стручне службе.

Дневни ред

Члан 49

 1. Технички секретар припрема дневни ред на предлог Извршног одбора и чланова.
 2. Дневни ред Скупштине садржи следеће обавезне тачке (хронолошким редом):

а) изјаву да су сазив и састав Скупштине у складу са овим статутом;

б) усвајање дневног реда;

в) уводну реч председника;

г) избор два оверивача записника;

д) именовање бројача гласова;

ђ) суспензија или искључивање члана;

е) пријем и разматрање записника са претходне Скупштине;

ж) извештај о раду (који обухвата активности у периоду након последње Скупштине;

з) подношење консолидованог и ревидираног биланса стања и биланса успеха, као и извештаја Надзорног одбора;

и) усвајање ревидираних финансијских извештаја;

ј) верификација усвојеног финансијског плана;

к) гласање о предлогу за измене и допуне Статута, Пословника о раду Скупштине (ако је применљиво);

л) разматрање предлога које су поднели Извршни одбор или чланови у складу с процедуром предвиђеном чланом 27, став 2. Статута;

љ) распуштање члана органа ФСГЗ (ако је применљиво);

м) избор председника и осталих чланова Извршног одбора (ако је применљиво);

н) избор независних тела (тј. правних тела ФСГЗ и Надзорног одбора);

њ) пријем у чланство (ако је применљиво).

 1. Скупштина неће одлучивати о тачкама које нису увршћене у дневни ред.
 2. Дневни ред Редовне скупштине може се мењати под условом да су две трећине делегата присутних на Скупштини и с правом гласа сагласни с таквим предлогом.

Услови позивања, предлагање чланова и кандидата

Члан 50.

 1. Редовну Скупштину сазива председник Савеза или Извршни одбор ФСГЗ.
 2. Извршни одбор одређује место и време одржавања Скупштине.
 3. Технички секретар шаље званични позив за седницу најкасније 8 (осам) дана пре Скупштине. Позив садржи коначни предлог дневног реда, извештај о раду, ревидиране финансијске извештаје и сва одговарајућа документа за делегате, укључујући коначну листу кандидата (ако је то релевантно).

Кворум за присуство, кворум за доношење одлука и право гласа

Члан 51.

 1. Скупштина доноси одлуке уколико је присутна најмање апсолутна већина (50%+1) од укупног броја делегата (кворум за присуство), а одлуке се доносе простом већином присутних (кворум за доношење одлука), осим ако се не пропише другачије.
 2. Уколико овај кворум не буде остварен одржаће се друга Скупштина следећег дана на истом месту, у исто време и са истим дневним редом. Кворум за присуство остаје исти.
 3. На Скупштини право гласа се остварује преко делегата дизањем руку (тј. подизањем листића различите боје: „за“, „против“, „уздржан“) од стране делегата, уколико Скупштина не одлучи другачије. Ако се дизањем руку не изгласа јасна већина за неки предлог, гласа се прозивањем по азбучном реду. Празни гласачки листићи, неважећи гласови или електронски гласови с којима се манипулисало на било који начин, као и уздржани гласови неће се узимати у обзир приликом рачунања потребне већине.
 4. Одлуке ступају на снагу 8 (осам) дана од датума објављивања на званичној интернет презентацији савеза, а у изузетним ситуацијама које оправдава хитност конкретног случаја и даном објављивања.

Избори

Члан 52.

 1. Избори се спроводе у складу с Пословником о раду Скупштине.
 2. Кандидате за председника ФСГЗ може да предложи 5 (пет) кандидата за делегата (члан 46. тачка 3. Статута). Чланови савеза су дужни да најкасније 20 (двадесет) дана пре одржавања Скупштине доставе имена кандидата за делегате.
 3. Кандидате за остале функције у Извршном одбору (нпр. потпредседници и чланови) предлаже кандидат за председника.
 4. Кандидате за остале статутарне органе (са изузетком Извршног одбора) које бира Скупштина предлажу чланови који имају директно чланство.
 5. Кандидатуре из става 1) овог члана морају се доставити најкасније 15 (петнаест) дана пре седнице Скупштине, сходно члану 44. Статута. Кандидатуре се достављају Техничком секретару.
 6. Уколико Технички секретар утврди да нису испуњени услови из члана 44. Статута, такви предлози ће се одбацити као нестатутарни/нелегитимни и предложени кандидат неће имати право учешћа у изборима. Званична листа кандидата мора се доставити члановима ФСГЗ најкасније 8 (осам) дана пре седнице Скупштине на којој се бирају предложени чланови.

 

Члан 53.

 1. Избори се врше по правилу јавним гласањем, а Скупштина може одлучити да се избори врше и тајним гласањем.
 2. Избори за места у Извршном одбору врше се на основу предлога председника за преостале чланове Извршног одбора. Избори се спроводе на следећи начин:

а) Председник ФСГЗ,

б) један (1) потпредседник и осталих (5) чланова Извршног одбора.

 1. Да би били изабрани у првом гласању кандидати (чија су имена излистана азбучним редом) или листа морају имати најмање просту већину (50%+1) важећих гласова присутних делегата који представљају чланове с правом гласа.
 2. Уколико нико не оствари потребну већину обавиће се друго гласање, у којем ће бити изабрани кандидати које подржи проста већина (тј. већина гласова) важећих гласова делегата који представљају чланове с правом гласа. У случају нерешеног резултата у другом гласању обавиће се треће гласање, у којем ће кандидат који буде имао просту већину важећих гласова делегата који представљају чланове с правом гласа бити изабран. У случају нерешеног резултата у трећем гласању, резултат избора одређује се жребом који спроводи Технички секретар.
 3. Празни гласачки листићи, неважећи гласови или електронски гласови којима се манипулисало на било који начин, као и уздржани гласови неће се узимати у обзир приликом бројања гласова за потребну већину.

Члан 54.

 1. Извршни одбор ФСГЗ може сазвати ванредну Скупштину у било које време ако интереси ФСГЗ то захтевају.
 2. Извршни одбор ФСГЗ мора сазвати ванредну Скупштину уколико најмање 1/3 представника Скупштине то затражи у писменој форми подношењем уредног захтева.
 3. Седница ванредне Скупштине може се сазвати највише једанпут у периоду између две редовне седнице.
 4. Захтев мора имати аргументоване разлоге, у њему ће се навести тачке дневног реда и уз њега доставити одговарајућа документација.
 5. Ванредну Скупштину мора сазвати Извршни одбор ФСГЗ или Председник у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.
 6. Уколико се не сазове у овом року, Технички секретар мора одмах, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока из става 5. овог члана, сазвати ванредну Скупштину у име делегата.
 7. Уколико је већина чланова Извршног одбора и секретар ФСГЗ поднели оставку, Ванредну скупштину сазивају подносиоци захтева одмах по истеку рока од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева по предложеном дневном реду.
 8. Када ванредну Скупштину сазива Извршни одбор или председник, они састављају дневни ред. Када је траже делегати ФСГЗ, дневни ред мора да садржи тачке које су они затражили. Извршни одбор може допунити дневни ред.
 9. Дневни ред и сва остала релевантна документа, укључујући коначну листу кандидата (ако је релевантно), морају бити послани делегатима ФСГЗ најмање 8 (осам) дана пре ванредне Скупштине.
 10. Дневни ред ванредне Скупштине не може се мењати током седнице.
 11. Одлуке ванредне Скупштине ступају на снагу даном објављивања на званичној интернет презентацији ФСГЗ.

Записник

Члан 55.

 1. Записник води записничар кога одреди Скупштина ФСГЗ.
 2. Одређени представници за верификовање записника добиће нацрт записника за разматрање најкасније 15 дана након седнице.
 3. Ови представници могу проследити своје коментаре Секретару у року од 30 дана.
 4. Овај записник ће бити презентован следећој Скупштини ФСГЗ на усвајање.

Б) ИЗВРШНИ ОДБОР

Састав, избори и мандат

Члан 56.

 1. Извршни одбор је извршни орган ФСГЗ.
 2. Извршни одбор има 7 чланова и састоји се од:

– председника,

– потпредседника и

– 5 (пет) чланова.

 1. Сваки члан Извршног одбора мора да има активно учешће у фудбалској организацији, као и да приликом кандидовања испуњава услове из члана 44. Статута.
 2. Чланови Извршног одбора имају мандат од 4 (четири) године и могу бити поново бирани. Мандати председника, потпредседника и осталих чланова Извршног одбора следе исти изборни циклус. Њихови мандати почињу одмах по завршетку седнице Скупштине која их је изабрала, а истичу по завршетку седнице Скупштине на којој се бирају њихови следбеници.
 3. Уколико се појави упражњено место или до 50% упражњених места у Извршном одбору, Извршни одбор попуњава једно или више упражњених места до наредне седнице Скупштине на којој ће бити верификован и потврђен њихов избор за преостали део мандата. Један или више заменика које именује Извршни одбор аутоматски ће се сматрати кандидатима уколико испуњавају услове из члана 36. Статута. Ако буде упражњено више од 50% места у Извршном одбору, преостали чланови Извршног одбора дужни су да сазову ванредну Скупштину у прописаном року из члана 54. став 5. Статута. Ако у року од седам (7) дана по истеку прописаног рока преостали чланови Извршног одбора не сазову ванредну Скупштину, то ће учинити Технички секретар. Место у Извршном одбору сматра се упражњеним у случају смрти, оставке или трајне спречености члана да обавља своју функцију.
 4. Председник ФСГЗ може одредити сваком члану Извршног одбора конкретно задужење.
 5. У Извршном одбору морају бити заступљена обе стручно-струковне организације судија и тренера, са по једним чланом.

Члан 57.

Члан Извршног одбора ФСГЗ не може бити:

– делегат у Скупштини ФСГЗ ,

– технички секретар ФСГЗ ,

– члан правног тела ФСГЗ,

– члан Надзорног одбора,

– запослени у Стручној служби ФСГЗ или лице ангажовано од стране Стручне службе.

Права и обавезе

Члан 58.

 1. Извршни одбор ФСГЗ има овлашћења да доноси одлуке о свим питањима која не спадају у правну или статутарну надлежност Скупштине или другог органа ФСГЗ.
 2. Извршни одбор има следеће надлежности:

– припрема и сазива Скупштину,

– утврђује предлог Статута и Пословника,

– надгледа примену одлука Скупштине,

– предлаже појединце за почасног председника и почасне чланове,

– обавља остале дужности за које га овласти Скупштина или овај Статут,

– спроводи одлуке и закључке Скупштине и стара се о њиховој реализацији,

– врши општу контролу и издаје неопходне инструкције,

– доноси и надгледа стратегију ФСГЗ и план рада за текући мандат,

– усваја систем такмичења, уз сагласност ФСЗО, ФСРИС и ФСС, календар такмичења ФСГЗ који је у складу са календаром ФСЗО, ФСРИС и ФСС,

– усваја програме развоја и обуке за све категорије фудбала као и програме за стручна удружења попут судијских, тренерских, медицинских стручњака, делегата, комесара за безбедност и других удружења,

– разматра и предлаже биланс стања и биланс успеха,

– разматра и предлаже извештај о финансијском пословању ФСГЗ преко агенције,

– разматра и предлаже годишњи буџет, одлучује о наградама и признањима за посебан допринос развоју фудбала,

– одређује чланарину својим члановима,

– доноси пропозиције сталних такмичења,

– утврђује листе фудбалских судија и делегата градског степена такмичења,

– предлаже листе фудбалских судија и делегата окружног степена такмичења, као и осталих службених лица,

– поставља и разрешава председника, потпредседника и чланове свих сталних и ад хок комисија,

– разматра годишњи извештај сталних и ад хок комисија као и извештаје правних тела,

– усваја услове за референце за све статутарне органе и тела и њихове измене,

– поставља и разрешава техничког секретара ФСГЗ на предлог председника,

– усваја организацију стручне службе као и њене организационе правилнике на предлог техничког секретара,

– одређује облик и садржај јавних ознака ФСГЗ,

– утврђује ценовник и таксе за услуге које пружа ФСГЗ и његова стручна служба,

– одлучује о сарадњи са осталим спортским организацијама, које се придржавају заједничких циљева и задатака и одређује представнике за ФСЗО,

– доноси одлуке и формулише директиве за сарадњу са свим друштвено – спортским организацијама,

– усваја финансијски план за наредну годину који ће бити верификован на првој наредној седници Скупштине.

 1. Извршни одбор одлучује и о свим осталим питањима која не спадају у надлежност неког статутарног органа ФСГЗ.

Седнице

Члан 59.

 1. Седнице Извршног одбора ФСГЗ се сазивају по правилу, свака три месеца.
 2. Седнице сазива председник најкасније осам дана унапред или у његовом одсуству подпредседник. Ако најмање 1/3 чланова тражи седницу, председник или подпредседник је мора сазвати у року од 15 дана.
 3. Уколико се седница не закаже у року из тачке 2 овог члана, седницу мора одмах, а најкасније у року од 8 дана по истеку рока из тачке 2 овог члана, заказати технички секретар.
 4. Председник у сарадњи са техничким секретаром саставља дневни ред седнице. Сваки члан Извршног одбора ФСГ има право да предлаже тачке за укључивање у дневни ред.
 5. Технички секретар ће учествовати у раду седнице Извршног одбора ФСГЗ у консултативној улози, односно без права гласа.
 6. Седницама Извршног одбора ФСГЗ председава председник, а у његовом одсуству подпредседник.
 7. Седнице Извршног одбора ФСГЗ нису јавне. Извршни одбор, међутим, може позвати остале организације у фудбалу да присуствују седници. Остале организације у фудбалу неће имати право гласа и могу изразити своје мишљење само уз дозволу Извршног одбора.

Кворум за присутност и доношење одлука

Члан 60.

 1. Извршни одбор доноси одлуке уколико више од половине његових чланова присуствује сазваној седници. Уколико нема кворума, седница ће се аутоматски одржати следећег дана на истом месту, у исто време и са истим дневним редом.
 2. Све одлуке се доносе уколико их подржи проста већина присутних чланова. У случају нерешеног исхода председавајући има право одлучујућег гласа.
 3. Одлуке се доносе дизањем руку ако чланови Извршног одбора другачије не одлуче. Ако чланови Извршног одбора не могу да се физички састану и зависно од ставова 1. и 2. овог члана, одлуке се могу донети и коришћењем других савремених средстава комуникације (нпр. електронске поруке или апликације за слање порука).

В) ОДБОР ЗА ХИТНА ПИТАЊА

Одбор за хитна питања

Члан 61.

 1. Одбор за хитна питања сачињавају председник, потпредседник и један члан кога на предлог председника бира Извршни одбор.
 2. Одбор за хитна питања одлучује о питањима која спадају у надлежност Извршног одбора између две седнице, а која захтевају хитно одлучивање.
 3. Одбор за хитна питања може одлучивати уколико је присутна већина чланова Одбора за хитна питања, а одсутни члан може одлучивати путем електронске поруке, видео-линка или телефоном.
 4. Одлука Одбора за хитна питања ће бити донесена уколико је подржи проста већина чланова (више од 50%).
 5. Одлуке Одбора за хитна питања биће верификоване на следећој седници Извршног одбора ФСГЗ.
 6. Технички секретар учествује у доношењу одлука Одбор за хитна питања, али нема право гласа.

Г)  ПРЕДСЕДНИК

Председник

Члан 62.

 1. Председник се бира из редова чланова Скупштине у складу са условима прописаним у члану 44. Статута. Председник ФСГЗ којем истиче мандат може бити поново изабран.
 2. Председник правно представља ФСГЗ и има својство заступника.
 3. Председникове основне одговорности су:

– да сазива и председава Скупштином, Извршним одбором као и Одбором за хитна питања,

– да надгледа програме које одобрава Извршни одбор,

– да надзире рад техничког секретара и стручне службе,

– да одговара за односе између ФСГЗ и њених чланова и осталих организација.

 1. Председник правно представља ФСГЗ и има право потписа за ФСГЗ или самостално или заједно са другим чланом Извршног одбора у складу са датим овлашћењима органа ФСГ.
 2. У случају да председник поднесе оставку или буде разрешен од стране Скупштине или је дуже одсутан из било ког разлога, замениће га потпредседник кога овласти Извршни одбор који у том случају постаје вршилац дужности председника (ВД) са свим правима и овлашћењима до избора новог председника и то за преостали део мандата, у складу са изборном процедуром, али не дуже од 90 дана.

Д)  ПРАВНА ТЕЛА

Правна тела

Члан 63.

 1. Правна тела ФСГ Зајечара су:

а) дисциплинска комисија,

б) комисија за жалбе.

Избори, независност и задаци

Члан 64.

 1. Чланове правних тела бира Скупштина на предлог Извршног одбора. Они се могу поново бирати. Само Скупштина може да их разреши дужности. Они не могу бити чланови било ког другог органа ФСГЗ.
 2. Области надлежности и поступка тела подлежу Дисциплинском правилнику.
 3. Правна тела ће бити састављена од стручних лица која имају знања, способности и специјалистичка искуства која су потребна за адекватно обављање функције у овим телима.

Дисциплинске мере

Члан 65.

 1. У случају неспортског понашања, кршења Статута, правилника или одлука ФСГЗ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС, правна тела ФСЗО имају овлашћења да примењују дисциплинске мере и одлуке у складу са овим Статутом и Дисциплинским правилником ФСС.
 2. Могуће је применити више од једне дисциплинске мере, заједно са више од једне одлуке по питању одређеног предмета.
 3. Може се донети одлука као и други додатак дисциплинској мери. Она дефинише како ће бити извршена дисциплинска мера и наводи предметну страну како да делује.

Дисциплинске мере против чланова и клубова

Члан 66.

Субјектима дисциплинске одговорности могу се изрећи дисциплинске мере, и то:

 1. Играчима:

а) опомена,

б) новчана казна за играче професионалце,

в) забрана играња одређеног броја првенствених и куп или међународних утакмица,

г) забрана играња за одређено време,

д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са фудбалом,

ђ) искључење из клуба,

е) искључење из фудбалске организације.

 1. Фудбалским радницима:

а) опомена,

б) новчана казна за функционере, стручне и техничке руководиоце који за свој рад у клубу остварују лични доходак или друга примања,

в) забрана вршења функције, за одређено време,

г) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са фудбалом.

 1. Руководству фудбалских организација:

а) опомена,

б) суспензија вршења функције на одређено или неодрeђено време,

в) забрана вршења функције за одређено време,

г) искључење из фудбалске организације,

д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са фудбалом.

 1. Клубовима:

а) опомена,

б) новчана казна,

в) забрана одигравања утакмица у иностранству,

г) забрана одигравања утакмица на одређеном стадиону, односно, игралишту или свим стадионима, односно, игралиштима одређеног подручја,

д) одигравање утакмица на свом стадиону, односно, игралишту без присуства публике,

ђ) одузимањем бодова,

е) негативни бодови,

ж) враћање у нижи ранг такмичења (ранг нижи од ранга у коме се клуб такмичио у време изрицања казне или враћање у најнижи ранг такмичења),

з) дисквалификација из текућег такмичења, или искључење из будућег такмичења,

и) забрана регистрације (трансфера) играча,

ј) одузимање издате лиценце,

к) забрана учешћа у поступку лиценцирања клубова, односно, подношења захтева за добијање лиценце у периоду од 1 до 3 године,

л) одузимање титуле или награде.

 1. Судијама, стручним посматрачима-контролорима суђења:

а) опомена,

б) новчана казна,

в) забрана вршења функције,

г) забрана обављања било какве активности која је у вези са фудбалом.

Дисциплинска комисија

Члан 67.

 1. Дисциплинска комисија утврђује одговорност клубова, играча, фудбалских радника, службених лица, чланова, који прекрше Правила фудбалске игре и спортског понашања, или се огреше о Статут и друге прописе ФСГЗ. Такође је одговорна за надгледање рада фудбалске организације с циљем да се препознају све актуелне нерегуларности у фудбалу (илегално клађење-намештање резултата утакмица, корупција итд.) и кршење Етичког кодекса и да се у складу са Етичким кодексом, Дисциплинским правилником и Статутом ФСС, ФСРИС, ФС Зајечарског округа и ФСГЗ изричу дисциплинске мере члановима ФСГЗ.
 2. Дисциплинска комисија састоји се од 3 члана.
 3. Она доноси одлуке уколико су присутна најмање 2 (два) члана.
 4. Даље се примењује Дисциплински правилник ФСС.

Комисија за жалбе

Члан 68.

 1. Комисија за жалбе одлучује по жалбама поднетим против одлука Дисциплинске комисије и других првостепених органа у складу с правилницима ФСС.
 2. Комисија за жалбе се састоји од 3 (три) члана.
 3. Комисија за жалбе доноси одлуке ако су присутна најмање 2 (два) члана.
 4. Надлежности и рад Комисије за жалбе регулисани су Дисциплинским правилником, а односе се на све чланове ФСГУ.
 5. Против одлука које донесе Комисија за жалбе може се уложити жалба искључиво у складу са одредбама овог Статута.

Ад хок комисије

Члан 70.

 1. Извршни одбор ФСГЗ може формирати ад хок комисије за посебне дужности и на одређени рок.
 2. Извршни одбор ФСГЗ поставља председника и чланове, одлучује о условима за референце, дефинише циљеве, права и дужности као и рокове за коначни извештај.

Е)  ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Постављање и профил

Члан 71.

 1. Технички секретар је највиши административни и стручни орган ФСГЗ.
 2. Техничког секретара бира и разрешава Извршни одбор ФСГЗ.
 3. Његов радни однос се регулише уговором о раду са ФСГЗ, а према законодавству Србије.
 4. Извршни одбор дефинише профил, права и дужности секретара и условима за референце.
 5. За време трајања запослења он не може бити члан ни једног статутарног органа или тела ФСГЗ или његових чланова.

Надлежности

Члан 72.

 1. Технички секретар обавља следеће задатке и дужности:

– води администрацију ФСГЗ,

– примењује одлуке које доносе одговарајући органи,

– координира рад свих органа и тела ФСГЗ,

– помаже Извршном одбору и председнику у припремању Скупштина и седница органа и тела ФСГЗ,

– присуствује седницама Скупштине, Извршног одбора и осталим седницама у складу са овим Статутом,

– комуницира са јавношћу и даје информације о активностима ФСГЗ,

– обавља остале дужности и задатке које му дају Скупштина, ИО и председник.

 1. Технички секретар информише ИО и председника и доставља потребне извештаје.

Ж)  СТРУЧНА СЛУЖБА

Задаци

Члан 73.

 1. Под надзором секретара стручна служба спроводи послове ФСГЗ.
 2. Стручна служба се састоји од повремено ангажованих радника, који помажу секретару у његовим задацима да оствари циљеве ФСГЗ.
 3. Она пружа савете и подршку члановима ФСГЗ.
 4. Повремено ангажовани радници обављају административне, правне, финансијске, комерцијалне, техничке, информатичке и остале задатке и дужности у складу са правилником о организацији стручне службе.
 5. Секретар прати рад стручне службе и извештава Извршни одбор и председника.

VФИНАНСИЈЕ

Финансијско пословање и финансијска година

Члан 74.

 1. Председник је одговоран за финансијско пословање ФСГЗ.
 2. Финансијска година обухвата календарску годину.
 3. Стручна служба прави план прихода и расхода (буџет) за сваку финансијску годину и доставља га Надзорном одбору на преглед.
 4. На крају сваке године финансијско стање (биланс стања и биланс успеха) мора се доставити Надзорном одбору.
 5. Надзорни одбор подноси свој извештај Извршном одбору на разматрање.
 6. Извршни одбор подноси оверене финансијске извештаје и финансијски план за предстојећу годину Скупштини на усвајање.
 7. ФСГЗ има своје банковне рачуне.

Приходи и расходи

Члан 75.

 1. ФСГЗ остварује приходе од:

– чланарина клубова,

– чланарина играча,

– чланарина лиге,

– улазница,

– реклама,

– донација и поклона,

– казни,

– финансијских наплата прихода од клубова, играча, агената и других,

– прихода од маркетинга,

– спонзорства,

– судијских и тренерских чланарина,

– буџетских дотација,

– такси за лиценцирања тренера и осталих извора,

– остали приходи.

 1. Ова средства ће користити за следеће трошкове:

– развој свих аспеката фудбала у ФСГЗ,

– трошкове селективних утакмица,

– доходак запослених,

– образовне и програме обуке,

– трошкове органа и тела ФСГЗ и остале трошкове,

– семинари и обуке службених лица,

– трошкови органа и тела,

– материјални трошкови,

– остали трошкови везани за делатност ФСГЗ.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 76.

 1. Надзорни одбор броји 3 члана који нису делегати Скупштине, а бира га Скупштина ФСГЗ на период од 4 године.
 2. Услов је да чланови Надзорног одбора у последње четири (4) године пре њиховог првог мандата не обављају и нису обављали функцију у неком од органа/тела ФСГЗ.
 3. Надзорни одбор пуноважно одлучује уколико присуствује већина изабраних чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
 4. Надзорни одбор врши контролу пословања и извршавања финансијског плана, наменског и рационалног коришћења средстава и стара се о законитости рада ФСГЗ и његових органа.
 5. Надзорни одбор обавештава Скупштину и Извршни одбор о утврђеном стању и мерама које треба предузети.
 6. Пословником о раду Надзорног одбора утврђују се задаци и начин рада Надзорног одбора.

Заједничко власништво

Члан 77.

Није дозвољено ни једном комерцијалном привредном друштву, приватном лицу или неком другом правном лицу да поседује контролни утицај или да је већински власник више од једног клуба унутар ФСГЗ ради заштите интегритета такмичења.

VIОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Општи акти ФСГ Зајечара

Члан 78.

 1. Опште акте ФСГЗ чине Статут, правилници и одлуке које доносе одговарајућа тела.
 2. Овај Статут је основни и конститутивни правни акт ФСГЗ.
 3. Сви остали правни акти морају бити у складу са овим Статутом.
 4. Да би основни општи акт стручне-струковне организације ступио на снагу мора претходно бити верификован од стране Извршног одбора ФСГЗ.
 5. Правилници су општи акти који регулишу специфичне активности које спадају у надлежност ФСГЗ.
 6. Одлуке су појединачни правни акти засновани на спортској легализацији ФСГЗ која се примењују за чланове или појединце који су подређени ФСГЗ.
 7. Пословник Скупштине уређује питања у вези са организацијом и начином рада Скупштине ФСГЗ.
 8. Критеријуми су унутрашња правила која се примењују за чланове органа и тела ФСГЗ или су описани у овом Статуту.

Измене Статута

Члан 79.

 1. Сваки члан ФСГЗ има право да предложи измене Статута као и Извршни одбор ФСГЗ.
 2. Такви предлози морају се поднети Комисији за нормативно правна питања на разматрање и давање примедби као и за потврђивање да су ти амандмани у складу са националним законодавством.
 3. Комисија за нормативно правна питања подноси извештај Извршном одбору који утврђује нацрт Статута.
 4. Доношењу Статута претходи организована расправа у фудбалској организацији која траје најмање месец дана. Носиоци расправе су: Фудбалски клубови, стручно-струковне организације, као и одговарајући органи ФСГЗ.

У случају хитних разлога за измену Статута, одлуком Извршног одбора рок за јавну расправу се може скратити на 10 (десет) дана.

 1. Након обављања расправе и прибављеног мишљења уз подршку Комисије за нормативно правна питања, Извршни одбор дефинише коначну верзију Статута и прослеђује Скупштини ФСГЗ на усвајање.
 2. Када се одлучује о променама Статута (доношењу новог Статута или доношењу измена и допуна постојећег статута) одлуке се доносе 2/3 већином гласова од укупног броја делегата у Скупштини ФСГЗ.
 3. У случају било каквих спорова у вези верификције статута градског савеза, коначну одлуку доноси ФС региона Источне Србије.

Јавност рада

Члан 80.

 1. Активности ФСГЗ су у принципу отворене за јавност.
 2. ФСГЗ редовно информише јавност путем:

– достављања документације, записника и извештаја заинтересованим странама и лицима,

– саопштењима за медије и прес конференцијама,

– официјелног веб сајта ФСГЗ.

 1. ФСГЗ објављује своје акте и одлуке опште природе у службеном листу (Билтен).
 2. Седнице Извршног одбора, Секретаријата Извршног одбора и правних органа сталних и ад хок комисија ФСГЗ нису јавне. Одлуке од јавног интереса за фудбалску организацију и за јавност могу се доставити јавности уколико се поштују правила о поверљивим информацијама.

Одговорност за проузроковану штету

Члан 81.

 1. Чланови органа и тела одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали ФС Зајечарског округа, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.
 2. За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења одлуке или су се уздржали од гласања.
 3. Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине или Извршног одбора.

Одговорност за проузроковану штету

Члан 82.

 1. Чланови органа и тела одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали ФСГЗ, а ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.
 2. За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења одлуке или су се уздржали од гласања.
 3. Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке скупштине или Извршног одбора.

Распуштање

Члан 83.

 1. ФСГЗ се може распустити на захтев најмање 3/4 чланова Скупштине.
 2. Овај захтев треба да разматра ванредна Скупштина ФСГЗ, на којој неће бити других тачака на дневном реду.
 3. О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.
 4. Власништво ФСГЗ биће пренесено на Спортски савез Града Зајечара док се не оснује фудбалски савез са истим циљевима и задацима.

VII СПОРОВИ

Арбитража

Члан 84.

 1. Против коначних одлука проистеклих из правних поступака или спорова вођених од стране органа ФСГ, ФСЗО, ФСРИС и ФСС у које су укључени чланови ФСГЗ, клубови, чланови клубова, играчи и службена може се поднети тужба Спортском арбитражном суду са седиштем у Лозани (ЦАС). Рок за подношење тужбе ЦАС-у је десет (10) дана од дана пријема коначне одлуке.
 2. Сви чланови ФСГЗ су дужни да у своје статуте уграде одредбе којима признају надлежност Већа за решавање спорова ФСС, као и могућност да ЦАС-у поднесу тужбу против одлука Већа за решавање спорова ФСС.
 3. Спорови са међународним елементом који настану из, или се односе на примену Статута, правилника, директива и одлука ФИФА или УЕФА могу само на последњој инстанци бити поднети ЦАС-у, како је прецизирано у статутима ФИФА и УЕФА.

VIII МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА

Члан 85.

 1. За грубе повреде Статута Извршни одбор ФСГЗ може покренути поступак за примену мера за остваривање Статута ФСГЗ.
 2. Посебном одлуком Извршног одбора утврђују се услови, време трајања и поступак за примену мера за остваривање Статута ФСГЗ.
 3. Извршни одбор ФСГЗ доноси мере према клубовима и стручним организацијама за грубе повреде Статута.

Члан 86.

 1. Извршни одбор доноси следеће мере за примену Статута ФСГГ: суспендовање органа ФСГЗ и стручно-струковних организација, одређивање привременог органа руковођења ФСГЗ или удружењем у одређеном времену, расписивањем избора за органе, стручно-струковне организације и посебних фудбалских савеза-удружења из редова чланова ФСГЗ.
 2. Пре доношења мера из става 1 овог члана Извршни одбор упућује писма упозорења, са тачним роковима за исправљање недостатака који су довели до повреде статута.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87.

До окончања изборног поступка који ће бити спроведен у складу са одредбама овог статута, сви статутарни органи и тела ФСГЗ који се налазе у актуелном мандату настављају са радом. Даном избора нових органа и тела ФСГЗ у складу са одредбама овог статута, престаће мандат члановима статутарних органа и тела који су изабрани у складу са одредбама ранијег Статута ФСГЗ. Нови органи и тела ФСГЗ бирају се на период од 4 (четири) године почев од датума њиховог иза и/или именовања.

Члан 88.

Чланови ФСГЗ усагласиће своје статуте са овим Статутом у року одређеном чл. 98. Статута ФС Србије.

Члан 89.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ФСГЗ  донет на седници Скупштине ФСГ Зајечара 19. јула 2017. године.                                            

                                                 СКУПШТИНА ФСГ Зајечара                                                                    

                                                                                      ___________________________________

                                                                                     Милорад Вучковић, председавајући

 

НапоменаСви медији који преузму текст, фотографије, видео, дужни су да наведу извор – „Глас спорта“(glassporta.rs), као и да поставе линк ка изворној вести. Уколико преузимате комплетан текст и фотографије, или већи део текста, мора се нагласити да је текст преузет од Гласа спорта (glassporta.rs), на почетку и крају текста, уз линк ка изворној вести.

Тагови

Оставите ваш коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *